BUSINESS & CSR POLICY THAI NOK CO., LTD
แนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท ไทย เอ็นโอเค จำกัด

บริษัท ไทย เอ็นโอเค จำกัด ในฐานะที่เป็นสมาชิกของบริษัทในเครือเอ็นโอเค บริหารงานภายใต้จิตวิญญาณของความเป็นเอ็นโอเค มุ่งมั่นที่จะทำประโยชน์ให้เกิดกับสังคมส่วนรวม ไม่ใช่แค่การประกอบธุรกิจที่มุ่งหวังเพียงแค่ผลกำไรเพียงอย่างเดียว แต่บริษัทดำเนินการแข่งขันทางธุรกิจภายใต้ความยุติธรรม และยังจะทำให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมีความภาคภูมิใจ รวมทั้งสามารถร่วมกันผลักดันนโยบายการบริหารเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามความฝันได้ และรวมถึงทุกบริษัทในเครือไม่ว่าจะอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศก็ตาม ต้องเคารพสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือข้อกำหนดระหว่างประเทศ และดำเนินงานด้วยจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม โดยใช้หลักเกณฑ์ 10 ประการดังนี้

หลักเกณฑ์การดำเนินธุรกิจ

การส่งมอบสินค้าที่มีประโยชน์สู่สังคม

พวกเราจะผลิต พัฒนา และส่งมอบสินค้าที่มีประโยชน์ต่อสังคมโดยคำนึงถึงความปลอดภัยอย่างครบถ้วน เพื่อให้ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภค และลูกค้า

การทำธุรกิจอย่างถูกต้องโปร่งใสและอิสระ

พวกเราจะทำธุรกิจอย่างถูกต้อง โปร่งใส และอิสระในการจำหน่ายสินค้าและการสั่งซื้อวัตถุดิบ

การเปิดเผยและควบคุมข้อมูลข่าวสารที่เหมาะสม

พวกเราจะเปิดเผยข้อมูลบริษัทที่ถูกต้องและยุติธรรมในเวลาที่เหมาะสม และจะไม่ควบคุม หรือใช้ข้อมูลข่าวสารไปในทางที่ ทำให้มูลค่าข้อมูลเสียหาย และจะไม่มีการรับ หรือการใช้ "กรรมสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาหรือข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับ ของบุคคลภายนอก" ไปในทางที่ผิดกฎหมาย

การกำจัดกลุ่มที่เป็นภัยต่อสังคม

พวกเราจะแสดงออกอย่างชัดเจนที่จะไม่ยอมรับกลุ่มที่เป็นภัยต่อสังคม ที่ทำให้สังคมไม่เป็นระเบียบและไม่ปลอดภัย

การรักษาสิ่งแวดล้อม

พวกเราจะตระหนักถึงการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมว่ามีความสำคัญต่อการดำรงธุรกิจให้อยู่รอด และมีความกระตือรือร้นที่จะแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจัง

การทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

พวกเราจะสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ต่อท้องถิ่นอย่างจริงจัง ในฐานะที่เป็น "องค์กรที่ดีของสังคม"

ความร่วมมือกับสังคมระหว่างประเทศ

พวกเราในฐานะสมาชิกของบริษัทในเครือเอ็นโอเคจะปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายของประเทศนั้น และเคารพขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น และจะดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมนั้น ในฐานะที่เป็นองค์กรนานาชาติ

การเคารพสิทธิมนุษยชน และการรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เกิดความปลอดภัยและง่ายต่อการปฏิบัติงาน

พวกเราจะเคารพในความเป็นมนุษย์และความเป็นปัจเจกชนของพนักงานซึ่งกันและกัน แยกแยะความเป็นส่วนตัว และส่วนรวมเพื่อทำให้สถานที่ทำงานมีระเบียบ และจะทำให้สภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานสะอาดและมีความปลอดภัย

ความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูง

ผู้บริหารระดับสูงจะต้องตระหนักถึงหน้าที่ของตัวเอง ในการปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินธุรกิจฉบับนี้และต้องมีความ เข้าใจอย่างถ่องแท้ แล้วนำไปถ่ายทอดแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกคนให้ปฏิบัติตาม นอกจากนี้ต้องทราบความต้องการทั้งในและนอก บริษัทอยู่เสมอเพื่อการจัดเตรียมระบบที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรและสร้างองค์กร ให้มีศีลธรรมในการทำงาน

การจัดการเมื่อเกิดปัญหา

เมื่อเกิดการกระทำที่ไม่สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจฉบับนี้ ผู้บริหารต้องพยายามหาสาเหตุและทำการป้องกัน ไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำ โดยทำการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง และต้องรับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ให้สังคม รับทราบอย่างรวดเร็ว โดยต้องทำการกำหนดขอบเขตอำนาจอย่างชัดเจนและทำการลงโทษผู้กระทำผิดอย่างยุติธรรมรวมทั้ง ตนเองด้วย

CSR ACTIVITY

บริษัท ไทย เอ็นโอเค จำกัด มีนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรม ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ผลิตสินค้าคุณภาพ ให้การบริการที่ดีก่อน/หลังการขาย ดูแลพนักงาน ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม ฯลฯ ไปพร้อมๆ กับมีความรับผิดชอบต่อสังคมนอกกระบวนการทางธุรกิจหรือกิจกรรมเพื่อสังคมที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เช่น ด้านศาสนา กิจกรรมทำบุญสร้างกำแพงวัด ถวายกระเบื้องหลังคาอุโบสถ เนื่องในวันสำคัญทางศาสนา ด้านการกุศล เช่น กิจกรรมขยะมีค่า โดยนำเงินจากขายขยะรีไซเคิลที่ถูกแยกโดยพนักงาน มาสร้าง ห้องเรียนเด็กพิเศษ บริจาคอุปกรณ์การเรียนและกีฬา และเครื่องกรองน้ำ ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น กิจกรรมปลูกป่าชายเลน กิจกรรมรณรงค์ลด ละ เลิก การใช้ถุงพลาสติก ด้านชุมชน มีกิจกรรม สอนงาน สร้างอาชีพ ให้กับชาวบ้าน ในชุมชน เป็นต้น โดยเรามีความตั้งใจที่จะให้พนักงานทั่วทั้งองค์กรมีความเข้าใจและมีส่วนร่วม ในการรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งในและนอกกระบวนการทำงาน และอยากให้ทุกคนระลึกถึงเสมอว่า ทำอย่างไรจึงจะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด แล้วส่งต่องานที่ดี โอกาสที่ดีให้กับผู้อื่นแค่นี้ก็เป็นความรับผิดชอบต่อสังคมที่จะทำให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน